نویسنده: taktazsanat ارسال نامه

وب سایت: http://taktazsanat.7gardoon.com

محصولات

کوپلینگ لاستیکی جرثقیل سقفی 80 تن

کوپلینگ لاستیکی جرثقیل سقفی 80 تن

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی جرثقیل سقفی 25 تن

کوپلینگ لاستیکی جرثقیل سقفی 25 تن

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان در سایز مختلف

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان در سایز مختلف

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

لاستیک کوپلینگ  8 پر لاستیکی در سایز مختلف

لاستیک کوپلینگ 8 پر لاستیکی در سایز مختلف

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 185 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 185 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 160 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 160 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 135 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 135 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 120 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 120 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 105 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 105 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 95 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 95 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 80 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 80 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 65 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 65 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 54 میل

کوپلینگ لاستیکی 8 پر پلی اورتان سایز 54 میل

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

لاستیک کوپلینگ 6 پر لاستیکی سایز 27.5 ( 27/5 )

لاستیک کوپلینگ 6 پر لاستیکی سایز 27.5 ( 27/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 21.5 ( 21/5 )

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 21.5 ( 21/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 17.5 ( 17/5 )

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 17.5 ( 17/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 14.5 ( 14/5 )

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 14.5 ( 14/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 12.5 ( 12/5 )

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 12.5 ( 12/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد.

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 10.5 ( 10/5 )

کوپلینگ لاستیکی 6 پر پلی اورتان سایز 10.5 ( 10/5 )

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با افتخار آمادگی طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنایع مختلف را دارد. |